ക്ലോസ്

ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട് ആര്‍ ടി ഒ

ഇ-മെയില്‍ : districtcoutyalp[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജൂനിയര്‍ സുപ്രണ്ട്
മൊബൈല്‍ നം. : 9048353674
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 0477-2253160