ക്ലോസ്

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗവണ്‍മെന്റ് ഫിഷറീസ് ആശുപത്രി

ഇ-മെയില്‍ : gfhpallana[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
മൊബൈല്‍ നം. : 9496112725
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 9496112725