ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി

ഇ-മെയില്‍ : mophcpallippad[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9496815939
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04792409096