ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ പി എച്ച് സി അമ്പലപ്പുഴ വടക്ക്

ഇ-മെയില്‍ : phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 9447856372
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772266538