ക്ലോസ്

ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴ

ഇ-മെയില്‍ : bdoamb[at]yahoo[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, അമ്പലപ്പുഴ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772267205
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772267205
ഫാക്സ് നം. : 0477-2266206