ക്ലോസ്

ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മാവേലിക്കര

ഇ-മെയില്‍ : bdo_mvk[at]yahoo[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍, മാവേലിക്കര
മൊബൈല്‍ നം. : 0479-2303457
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 0479-2303457
ഫാക്സ് നം. : 0479-2305880