ക്ലോസ്

ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട്

ഇ-മെയില്‍ : bdo_veliyanad[at]yahoo[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ബ്ലോക്ക്‌ വികസന ഓഫീസര്‍,വെളിയനാട്
മൊബൈല്‍ നം. : 04772705542
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772705542