ക്ലോസ്

ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ആരോഗ്യം)

ഇ-മെയില്‍ : dmohalpy[at]yahoo[dot]co[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ല മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ആരോഗ്യം)
മൊബൈല്‍ നം. : 9946105477
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772252329
ഫാക്സ് നം. : 04712302160