ക്ലോസ്

ജില്ല പിന്നോക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ

ഇ-മെയില്‍ : bcdcalp[at]bsnl[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ല പിന്നോക്കവിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ
മൊബൈല്‍ നം. : 04772254121
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772254121