ക്ലോസ്

ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ

ഇ-മെയില്‍ : dsoalp[dot]sch[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772251674