ക്ലോസ്

ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍

ഇ-മെയില്‍ : ddmaalp[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍
മൊബൈല്‍ നം. : 8547610047
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772238630
ഫാക്സ് നം. : 2251720