ക്ലോസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് പി എച്ച് സി

ഇ-മെയില്‍ : phcambalappuzhanorth[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ക്ലാര്‍ക്ക്
മൊബൈല്‍ നം. : 04772266538
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772266538