ക്ലോസ്

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആര്‍ എച്ച്‌ ടി സി

ഇ-മെയില്‍ : rhtcchettikadu[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
മൊബൈല്‍ നം. : 9446581148
ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം : 04772248680