ക്ലോസ്

സിവില്‍ ജുഡീഷ്യറി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

സിവില്‍ ജുഡീഷ്യറി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ശിരസ്തദാര്‍, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ ശിരസ്തദാര്‍ districtcoutyalp@kerala.gov.in 9496179052 04772262496 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് & സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ & സെഷന്‍സ് ജഡ്ജ്, ആലപ്പുഴ ജില്ലാ & സെഷന്‍സ് ജഡ്ജ് districtcoutyalp@kerala.gov.in 04772262496 ജില്ലാ കോടതി, ആലപ്പുഴ
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ,ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ മുന്‍സിഫ്‌ (നോഡൽ ഓഫീസർ) josephrajeshka@aij.gov.in 9447209848 04772262496 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ,ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സെഷന്‍ കോര്‍ട്ട്, ആലപ്പുഴ
എം.എ.സി.ടി എം.എ.സി.ടി mactalp.ker@nic.in 04772245182 04772245182 ജില്ല കോടതി കോംപ്ലക്സ്‌ , ആലപ്പുഴ