ക്ലോസ്

സാമുഹ്യ-നീതി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

സാമുഹ്യ-നീതി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസർ ജില്ലാ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ ഓഫീസർ dswoalpy@gmail.com 04772253870 04772253870 ബില്‍ഡിംഗ്‌ ഓഫ് ഫെടെററേന്‍ ഓഫ് ബളിയിന്റ്,ജെനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ റോഡ്‌ ആലപ്പുഴ