ക്ലോസ്

സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സനൂപ് പി . എസ് ഇ. ഗവ്. കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് swtdmedr@yahoo.com 9946335544 ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം , സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ
അരുണ്‍ എം വി വര്‍ക്ക്സ് മാനേജര്‍ swtdmedr@yahoo.com 9400050323 04772252213 ഡോക്ക് ആന്‍ഡ്‌ റിപ്പയര്‍ വിഭാഗം ; സംസ്ഥാന ജലഗതാഗതവകുപ്പ് ആലപ്പുഴ