ക്ലോസ്

മെഡിക്കല്‍കോളേജ് ആശുപത്രി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

മെഡിക്കല്‍കോളേജ് ആശുപത്രി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് dr.santhoshraghavan@gmail.com 9447008161 04772251443 ആലപ്പുഴ
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി mchalappuzha@gmail.com 9847051170 04772251443 മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി ആലപ്പുഴ