ക്ലോസ്

ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ഭക്ഷ്യ പൊതു വിതരണ വകുപ്പ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് ചേര്‍ത്തല താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ ചേര്‍ത്തല tsocra.sch@kerala.gov.in 04782823058 0478-2813058 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസ് , മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ചേര്‍ത്തല - 688532
ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ dsoalp.sch@kerala.gov.in 04772251674 സപ്ലൈ ഓഫീസ്,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ വാര്‍ഡ്‌,ആലപ്പുഴ
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ tsoalp.sch@kerala.gov.in 9447596035 9447596035 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,വെള്ളകിനെര്‍,ആലപ്പുഴ,688103
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍ tsochgr.sch@kerala.gov.in 04792452276 04792452276 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്, മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,ചെങ്ങന്നൂര്‍,629121
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , കുട്ടനാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , കുട്ടനാട് tsoktd.sch@kerala.gov.in 04772702352 04772702352 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,മങ്കൊമ്പ്,കുട്ടനാട്,688503
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി tsohpd.sch@kerala.gov.in 04792412751 04792412751 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,NSS ബില്‍ഡിംഗ്‌,ഹരിപാട്,690514
താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് , മാവേലിക്കര tsomvlk.sch@kerala.gov.in 9446012954 04792303231 താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ്,മിനിസിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍,പവര്‍ ഹൗസ് ജ്ഞ,മാവേലിക്കര,690101