ക്ലോസ്

പി.ഡബ്ല്യു.ഡി

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

പി.ഡബ്ല്യു.ഡി
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ് എക്സിക്യുട്ടിവ് എഞ്ചിനീയര്‍, റോഡ്സ് eerbalp.pwdkerala@gov.in 8086395041 04772251789 പി ഡബ്ല്യുഡി റോഡ്‌ ഡിവിഷന്‍, കളക്ട്രേറ്റ് , ആലപ്പുഴ
പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ പി ഡബ്ലു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൗസ്, ആലപ്പുഴ pwdalp@kerala.gov.in 04772253445 04772253445 റീക്രീയേഷന്‍ ഗ്രൗണ്ട്, ബീച്ച് , ആലപ്പുഴ