ക്ലോസ്

നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ്‌ സെന്റര്‍

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ്‌ സെന്റര്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
അജി ജേക്കബ്‌ കുരിയന്‍ വി ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍ dio-alz@nic.in 9446551550 04772252079 നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്‍റെര്‍ , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍ , കളക്ടറേറ്റ് , ആലപ്പുഴ - 688001
മോഹനന്‍ കെ കെ അഡീഷണല്‍ ജില്ലാ ഇന്‍ഫര്‍മറ്റിക്സ് ഓഫീസര്‍ adio-alz@nic.in 9446917558 04772252079 നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫോര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്‍റെര്‍ , ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോര്‍ , കളക്ടറേറ്റ് , ആലപ്പുഴ - 688001