ക്ലോസ്

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ് dpalpy@gmail.com 04772252496 04772252496 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ , കളക്ട്രേറ്റ് ,ആലപ്പുഴ