ക്ലോസ്

ഗതാഗതം

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

ഗതാഗതം
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ദിവ്യ ദിനേഷ് എ പി ഐ ഒ ക്ലാര്‍ക്ക് 9048353674 0477-2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി ഒ,ആലപ്പുഴ 688001
ജില്ലാ ഗതാഗത അധികാരി ജില്ലാ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍ 04772251518 04772251518 കെ.എസ്.ആര്‍.ടി സി , ആലപ്പുഴ
റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസ് kl04@keralamvd.gov.in 8547639004 2253160 സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ , സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പി . ഒ ., ആലപ്പുഴ . പിന്‍ : 688001