ക്ലോസ്

കളക്ടറേറ്റ്

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

തരംതിരിക്കുക

കളക്ടറേറ്റ്
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ മൊബൈല്‍ നം. ലാൻഡ്‌ലൈൻ നം ഫാക്സ് നം. വിലാസം
ഡോ. രേണു രാജ് ഐ എ എസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ , ആലപ്പുഴ dcalp.ker@nic.in 9447129011 04772251720 04772251720 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌, ആലപ്പുഴ -688001
ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഒാഫീസര്‍ 8547610052 04772252359 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ ഹുസൂര്‍ ശിരസ്തദാര്‍ 8547610051 04772252580 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ ആന്റ് എ ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ജനറല്‍ & എ ഡി എം) 04772251549 8547610042 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി എം) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡി എം) 8547610047 8547610047 ആലപ്പുഴ
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍) സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഇന്‍സ്പെക്ഷന്‍) 04772251675 04772251675 ഒന്നാം നില,കളക്ട്രേറ്റ് ആലപ്പുഴ
ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍ ddmaalp@gmail.com 8547610047 04772238630 2251720 ജില്ലാ എമര്‍ജന്‍സി ഒാപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍,സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ,ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ) 8547010046 2251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എല്‍ എ ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (LA) 8547610043 04772251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) 8547610044 04772251675 ഒന്നാം നില, കളക്ട്രേറ്റ്‌ ആലപ്പുഴ