ക്ലോസ്

62-ഹരിപ്പാട്

നമ്പര്‍. ഡിവിഷന്‍ പേര് തസ്തിക
1  ചെറുതന  ഗിരിജ സന്തോഷ്‌  വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌
2  ചെറുതന ആനാരി  അനില മെമ്പര്‍
3  കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി  ബിജു കൊല്ലശ്ശേരി പ്രസിഡന്റ്‌
4   കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി കിഴക്ക്  ബി. ദീപക്ക് മെമ്പര്‍
5  കരുവാറ്റ തെക്ക്  ശ്രീലത മോഹന്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
6  കരുവാറ്റ വടക്ക് എസ് .സുരേഷ് മെമ്പര്‍
7  കുമാരപുരം  ഗ്ലെമി  വലാടില്‍ മെമ്പര്‍
8  നീണ്ടൂര്‍  റൈച്ചാല്‍  വര്‍ഗിസ്സ് മെമ്പര്‍
9  പല്ലന ഒ.എം ഷെറീഫ്( വക്കം ബി ) മെമ്പര്‍
10  പള്ളിപ്പാട് മിനി കൃഷ്ണകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
11  തമല്ലാക്കല്‍ യു.ദിലീപ് മെമ്പര്‍
12  തൃക്കുന്നപ്പുഴ  റീന . ബി മെമ്പര്‍
13  വീയപുറം  ജോബ്ലെ പെരുമാള്‍ മെമ്പര്‍