ക്ലോസ്

1. അരൂക്കുറ്റി

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 സി എച്ച് സി എം അശോകന്‍ മെമ്പര്‍
2 ഹൈസ്കൂള്‍ വി എ രാജന്‍ മെമ്പര്‍
3 കണ്ണാരപ്പള്ളി അബിതാ അസീസ് മെമ്പര്‍
4 കാട്ടിലമ്പലം മുംതാസ് സുബൈര്‍ മെമ്പര്‍
5 കാട്ടുപുരം യാസ്മിന്‍ മെമ്പര്‍
6 കാട്ടൂര്‍പ്പള്ളി അഹമ്മദ്കുട്ടി(മമ്മി പുതുമന) മെമ്പര്‍
7 കുടപ്പുറം ദീപാമോള്‍ മെമ്പര്‍
8 മധുരക്കുളം ഷാലിമാമോള്‍ മെമ്പര്‍
9 മാതാനം പി എസ് ബാബു മെമ്പര്‍
10 മൂലംകുഴി കെ പി കബൂര്‍ മെമ്പര്‍
11 നടുവത് നഗര്‍ ഷാലിമ നവാസ് മെമ്പര്‍
12 ഒാഫീസ് ബി വിനോദ് മെമ്പര്‍
13 സെന്റ് ആന്റണിസ് ബിനിതാ പ്രമോദ് മെമ്പര്‍