ക്ലോസ്

സെക്ടർ ഓഫീസർസ് & അസ്സിസ്റ്റന്റ്സ്

102 – അരൂർ എൽ എ സി
പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി സെക്ടർ ഓഫീസർസ് പേര് പദവി സെക്ടർ ഓഫീസറിൻറെ മൊബൈൽ നമ്പർ സെക്ടർ ഓഫീസറിൻറെ വാട്സപ്പ് മൊബൈൽ നമ്പർ സെക്ടർ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേര് പദവി സെക്ടർ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ
1-15 റ്റി എ സകരിയ വില്ലേജ് ഓഫീസർ,അരൂർ 8547612212 9446378702 രജനി ബാബു ,വില്ലേജ് ഓഫീസർ,അരൂർ 9446957210
16 -24, 61- 64 ഉദയകുമാർ കെ പി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അരൂക്കുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9446022980 9446022980 സനൽ ക്ലാർക്ക് ,ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അരൂർ 6238936602
25-38 ബിനീഷ് ജി ,വില്ലേജ് ഓഫീസർ,അരൂക്കുറ്റി 8547612218 9847565811 ശ്രീ പ്രെദോഷ് പി ,വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ,അരൂക്കുറ്റി 6282964722
39-46 ജയന്തി പി , വില്ലേജ് ഓഫീസർ,പെരുമ്പളം 8547612221 6238995349 ജയകുമാരി, സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ, പെരുമ്പളം 8921822384
47-60 സബ്‌ജാൻ ജെ വൈ,വില്ലേജ് ഓഫീസർ,എഴുപുന്ന 8547612219 9400236786
65-77,79 റ്റി എ ഹാരിസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസർ,പനവള്ളി 8547612217 9447732468 വിനീത് കുമാർ,സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ,പനവള്ളി 9446691238
78,80-88,119-121 സുരേഷ് ജോർജ് , അസ്സിസ്റ്റന്റ്സ് തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9446494373 9446494373 സോജിത് എസ് , ക്ലാർക്ക്, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9496829233
89-91, 94-105 Reamdevi K.B, വില്ലേജ് ഓഫീസർ,കോടംതുരുത് 8547612220 9400593417 കെ എൽ തോമസ് , സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ, കോടംതുരുത് 9747594345
106-118 ഷൈനി വി എ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ, തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 8547612216 9495032512 ബിജു, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് , തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 9497259575
122-133, 135-137 സുനിൽ കെ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ,കുത്തിയതോട് 8547612213 9447399624 സുരേഷ് കെ, വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ് , കുത്തിയതോട് 9249965418
139-150 ഗംഗ പി നായർ, വില്ലേജ് ഓഫീസർ,പള്ളിപ്പുറം 8547612215 9747209783 Sreekanth, സ്പെഷ്യൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ,പള്ളിപ്പുറം 9495622170
151-161 ജവഹർ സി എൽ , Head Clerk, പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 8139016146 8139016146 സിന്ധു റ്റി പി , ക്ലാർക്ക് ,പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9188852339
92-93,134,138,162-164,167,171,174-175,177,179-180 അഞ്ജലി ജെ, ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് ,തുറവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 8606046289 8606046289
165-166,168-170,172-173,176,178,181-183 ഗീത കെ പി , വില്ലേജ് ഓഫീസർ, തുറവൂർ 8547612214 9539067632 സുരേ ഷ് ബാബു, വില്ലജ് അസിസ്റ്റന്റ്, തുറവൂർ Village 9746614954