ക്ലോസ്

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞവരുടെ ലിസ്റ്റ്

  1. മുല്ലക്കൽ
  2. കരുമാടി
  3. പറവൂർ
  4. പുന്നപ്ര