ക്ലോസ്

വിതരണം സ്വീകരണം എണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ

 

Sl. No. Name of Block Panchayat Name of Grama panchayat Name of Distribution, Reception & Counting Centre
1 Thykkattussery 1. Arookutty N.S.S. College, Cherthala
2. Chennam Pallippuram
3. Panavally
4. Perumbalam
5. Thykkattussery
2 Pattanakkad 1. Aroor  T.D.H. S.S, Thuravoor
2. Ezhupunna
3. Kuthiathode
4. Kodamthuruth
5. Thuravoor
6. Pattanakkad
7. Vayalar
3 Kanjikkuzhi 1. Kanjikkuzhi St. Michaels College, Cherthala
2. Cherthala South
3. Mararikkulam North
4. Kadakkarappalli
5. Thanneermukkam
4 Aryad 1. Aryad Govt H.S.S, Kalavoor
2. Mannacheri
3. Mararikkulam South
4. Muhamma
5 Ambalappuzha 1. Ambalappuzha South Govt. Model HSS, Amabalappuzha
2. Ambalappuzha North
3. Punnapra South
4. Punnapra North
5. Purakkad
6 Champakkulam 1. Edathua St. Alosius College, Edathua
2. Kainakari
3. Champakkulam
4. Thakazhi
5. Thalavadi
6. Nedumudi
7 Veliyanad 1. Kavalam St. George Higher Secondary School, Muttar
2. Pulimcunnu
3. Neelamperoor
4. Muttar
5. Ramankari
6. Veliyanad
8 Chengannur 1. Cheriyanad College of Engineering (IHRD), Chengannur
2. Ala
3.Puliyoor
4. Budhannur
5. Pandanad
6. Thiruvanvandoor
7. Mulakkuzha
8. Venmoney
9 Harippad 1. Karthikappally TKMM College, Nangiarkulangara
2. Thrikkunnappuzha
3. Kumarapuram
4. Karuvatta
5. Pallippad
6. Cheruthana
7. Veeyapuram
10 Mavelikkara 1. Mavelikkara – Thekkekkara Bishop Hodges Higher Secondary School, Mavelikkara
2. Chettikulangara
3. Chennithala – Thripperumthura
4. Thazhakkara
5. Mannar
11 Bharanikkavu 1. Chunakkara ST. JOSEPH CONVENT ENGLISH MEDIUM SCHOOL, PARAYANKULAM, CHARUMOODU
2. Nooranad
3. Palamel
4. Bharanikkavu
5. Mavelikkara – Thamarakkulam
6. Vallikkunnam
12 Muthukulam 1. Pathiyoor Samajam HSS, Muthukulam
2. Kandalloor
3. Cheppad
4. Muthukulam
5. Arattupuzha
6. Krishnapuram
7. Devikulangara
8. Chingoli
MUNICIPALITY
1 Kayamkulam Municipal Council Hall, Kayamkulam
2 Mavelikkara Municipal Office Building, Mavelikkara
3 Chengannur Govt. H.S.S. Angadikkal South, Alappuzha
4 Alappuzha Govt. Girls HSS, Alappuzha
5 Cherthala Govt. Girls Higher Secondary School, Auditorium, Cherthala
6 Harippad Govt. Boys Higher Secondary School, Harippad