ക്ലോസ്

മാന്നാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ഹോമിയോ ആശുപത്രി വാര്‍ഡ് രശ്മി ജി നായര്‍ മെമ്പര്‍
2 കുളഞ്ഞിക്കരാഴ്മ ബി കെ പ്രസാദ് മെമ്പര്‍
3 കുറത്തിക്കാട് ഉഷാ ഗോപാലക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
4 കുറത്തിക്കാട് ബി പി എന്‍ ശെല്‍വരാജ് മെമ്പര്‍
5 കുട്ടംപേരൂര്‍ എ ഇന്ദിര മെമ്പര്‍
6 കുട്ടംപേരൂര്‍ ബി രതി ആര്‍ മെമ്പര്‍
7 കുട്ടംപേരൂര്‍ സി ജ്യോതി വേളൂര്‍മഠം മെമ്പര്‍
8 കുട്ടംപേരൂര്‍ ഡി ചിത്രാ എം നായര്‍ മെമ്പര്‍
9 മാന്നാര്‍ ടൌണ്‍ ഷിന മെമ്പര്‍
10 മുട്ടേല്‍ വാര്‍ഡ് ലവന്‍ മെമ്പര്‍
11 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് വിജയലക്ഷ്മി വി മെമ്പര്‍
12 പാവുക്കര എ ടോംസ് രാജന്‍(അജീഷ് കൂടക്കേരില്‍) മെമ്പര്‍
13 പാവുക്കര ബി പ്രകാശ് എം പി മെമ്പര്‍
14 പാവുക്കര സി കൈയ്യത്തറ സ്റ്റീഫന്‍ ചാക്കോ മെമ്പര്‍
15 സൊസൈറ്റി വാര്‍ഡ് കലാധരന്‍ പിള്ള മെമ്പര്‍
16 സ്വിച്ച് ഗിയര്‍ ഡിവിഷന്‍ അന്നമ്മാ വര്‍ഗ്ഗീസ്(ബിനി സാബു) മെമ്പര്‍
17 ടൌണ്‍ സൌത്ത് മുഹമ്മദ് അജിത്ത് (അജി) മെമ്പര്‍
18 ടൌണ്‍ പടിഞ്ഞാറ് പ്രമോദ് കണ്ണാടിശേരിയില്‍ മെമ്പര്‍