ക്ലോസ്

മാക്കേക്കടവ് – നേരെക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമാണം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ചെയർപേഴ്‌സന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയാറാക്കിയ അവലോകന റിപ്പോർട്ട്

പ്രസിദ്ധീകരണ തീയതി : 12/12/2019

bridge-review-report