ക്ലോസ്

മാക്കേകടവ് നേരെക്കടവ് പാലം -എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി അവലോകന റിപ്പോർട്ട്

മാക്കേകടവ് നേരെക്കടവ് പാലം -എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി അവലോകന റിപ്പോർട്ട്