ക്ലോസ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മാക്കേക്കടവ് -നേരെക്കടവ് പാലം- ഓർഡർ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ മാക്കേക്കടവ് -നേരെക്കടവ് പാലം