ക്ലോസ്

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2021 – ഇലക്ട്‌റൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫീസർ

ക്രം. സം. അസംബ്ലി മണ്ഡലം താലൂക് ഇലക്ട്‌റൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഓഫീസർ ഫോണ്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
1 102 – Aroor Cherthala P. G. Rajendrababu
Tahasildar, Cherthala Taluk Office, Alappuzha
0478 – 2813103 9447495004 edtchla@gmail.com
2 103 – Cherthala
3 104 – Alappuzha Ambalappuzha John P Varhese
Tahasildar, Ambalappuzha Taluk Office, Alappuzha
0477 – 2253771 9447495005 electionalp@gmail.com
4 105 – Ambalappuzha
5 106 – Kuttanad Kuttanad Naveen Babu K
Tahasildar, Kuttanad Taluk Office, Mancombu, Alappuzha
0477 – 2702221 9447495006 ktdtalukelection@gmail.com
6 107 – Harippad Karthikappally T I Vijayasenan
Tahasildar, Karthikappally Taluk Office, Harippad, Alappuzha
0479 – 2412797 9447495007 erokarthikapally@gmail.com
7 108 – Kayamkulam 
8 109 – Mavelikkara  Mavelikkara G K Pradeep 0479 – 2302216 9447495008 tahsildarmavelikara@gmail.com
9 110 – Chengannur  Chenganur Jinu Punnoose 0479 – 2452334 9447495009 tahsildarcgnar@gmail.com