ക്ലോസ്

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍ 2019

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ

15/08/2019 08.00 PM : 6 Taluks, 126 Camps, 25057 inmates ( Male – 9656, Female – 10671, Children – 4730 )
Sl No. Taluk Camp Details Consolidated
1 Cherthala Camp Details Camps – 20 ; Families-2168; Inmates – 6417 ; Male-2394; Female-2637; children-1386
2 Ambalapuzha Camp Details Camps – 10 ; Families-1005; Inmates – 3885 ; Male-1518; Female-1561; children-806
3 Kuttanad Camp Details Residential Camps-13 Families-937; Inmates – 2491 ; Major – 2102; children-389
Non Residential Camps- 641 ; Families-30041; Inmates – 124308 ; Major – 107178; children-17130
4 Karthikapally Camp Details Camps – 36 ; Families-2789; Inmates – 9048 ; Male-3560; Female-4073; children-1415
5 Chengannur Camp Details Camps – 37 ;Families-1218 ; Inmates – 4106 ; Male-1676; Female-1830; children-600
6 Mavelikkara Camp Details Camps – 16 ;Families-781; Inmates -2614 ; Male-973; Female -1116; children -435