ക്ലോസ്

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള്‍

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൻറെ വിവരങ്ങൾ

01/09/2018 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൻറെ വിവരങ്ങൾ
താലുക്ക് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കുടുംബങ്ങള് അംഗങ്ങള്
അമ്പലപ്പുഴ 7 455 1675
അമ്പലപ്പുഴ താലുക്ക് കീഴിലുള്ള കുട്ടനാട് ക്യാമ്പുകള് 12 359 1120
ചേര്ത്തല 1 284 1155
ചെങ്ങന്നൂർ 31 565 2009
മാവേലിക്കര 1 10 44
കാർത്തികപ്പള്ളി 10 180 520
ആകെ 65 1922 6755

പാർപ്പില്ലാത്ത ക്യാമ്പിൻറെ വിവരങ്ങൾ

01/09/2018 വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയുള്ള പാർപ്പില്ലാത്ത ക്യാമ്പിൻറെ വിവരങ്ങൾ
താലുക്ക് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കുടുംബങ്ങള് അംഗങ്ങള്
കാർത്തികപ്പള്ളി 1 28 70