ക്ലോസ്

ത്യക്കുന്നപ്പുഴ

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചേലക്കാട്ട് ഷീജ (ഷീജാ മുഹമ്മദ്) മെമ്പര്‍
2 ഇടപ്പള്ളിത്തോപ്പ് ഗീത മെമ്പര്‍
3 കക്കാമടക്കല്‍ ജനദാസന്‍ മെമ്പര്‍
4 കൊട്ടേമുറി സുധിലാല്‍ മെമ്പര്‍
5 കുറ്റിക്കാട് മൈമുനാത്ത് മെമ്പര്‍
6 ലക്ഷ്മിത്തോപ്പ് കാര്‍ത്തികേയന്‍ മെമ്പര്‍
7 മാതുക്കല്‍ സുധീഷ് മെമ്പര്‍
8 പല്ലന വടക്ക് ഒാമന മെമ്പര്‍
9 പല്ലന തെക്ക് രാജേഷ് മെമ്പര്‍
10 പള്ളിപ്പാട്ടുമുറി ജയന്തി മെമ്പര്‍
11 പാനൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ഹാരിസ് (ഹാരിസ് അന്തോളി) മെമ്പര്‍
12 പാനൂര്‍ വടക്ക് ഷാജഹാന്‍ മെമ്പര്‍
13 പാനൂര്‍ തെക്ക് അബിത മെമ്പര്‍
14 പതിയങ്കര വടക്ക് സുജമോള്‍എല്‍ മെമ്പര്‍
15 പതിയങ്കര തെക്ക് സിന്ധു (സിന്ധു ശശി) മെമ്പര്‍
16 എസ് എന്‍ നഗര്‍ ഷീജ മെമ്പര്‍
17 വലിയപറമ്പ് അമ്മിണി (അമ്മിണി ടീച്ചര്‍) മെമ്പര്‍