ക്ലോസ്

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 എരമല്ലിക്കര എസ് രഞ്ജിത്ത് മെമ്പര്‍
2 കല്ലിശേരി ചെറിയാന്‍ കുതിരവട്ടം മെമ്പര്‍
3 കോലടത്തുശേരി രശ്മി സുഭാഷ് മെമ്പര്‍
4 മഴുക്കീര്‍ ജലജ (ജലജ ടീച്ചര്‍) മെമ്പര്‍
5 മഴുകീര്‍മല്‍ മനോജ് കുമാര്‍ (മനു തോക്കേടത്ത്) മെമ്പര്‍
6 നന്നാട്ട് ഷിനി സജി (ചിറത്തലയ്ക്കല്‍) മെമ്പര്‍
7 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് വാര്‍ഡ് ഗീതാ സുരേന്ദ്രന്‍ (നാമ്പ്രത്തറയില്‍) മെമ്പര്‍
8 പ്രവീണ്‍ക്കൂട് പ്രോഫ.അലേക്കുട്ടി കുരിയാക്കോസ് (കോവിലാല്‍) മെമ്പര്‍
9 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ടി ഗോപി മെമ്പര്‍
10 തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ കിഴക്ക് ഹരികുമാര്‍ എം എസ് (ഹരികുമാര്‍ മൂരിത്തിട്ട) മെമ്പര്‍
11 ഉമയാട്ടുകര വത്സമ്മ സുരേന്ദ്രന്‍ (വാഴത്തറയില്‍) മെമ്പര്‍
12 ഉമയാട്ടു കരമേല്‍ അമ്പിളി സജീവ്(വള്ളിയില്‍) മെമ്പര്‍
13 വനവാതുകര പുഷ്പാങ്കതന്‍ (മോഹനന്‍ വല്ല്യ വീട്ടില്‍) മെമ്പര്‍