ക്ലോസ്

താലൂക്ക്-തല ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ

കളക്ടറേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂമിലെ ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ
താലൂക്ക് ഫോൺ നമ്പർ
അമ്പലപ്പുഴ 8590680297
കാർത്തികപ്പള്ളി 9567215532
മാവേലിക്കര 9446476011
ചെങ്ങന്നൂർ 8281713213
കുട്ടനാട് 8281713213
ചേർത്തല 9495999712