ക്ലോസ്

ചെന്നിത്തല ത്യപ്പെരുംതുറ

ക്രമനമ്പര്‍ വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ഇരമാത്തൂര്‍ കിഴക്ക് ഡി ഗോപാലക്യഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍
2 ഇരമാത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് ജിനു ജോര്‍ജ് മെമ്പര്‍
3 ആശ്രമം വാര്‍ഡ് ഇന്‍ നാരായണന്‍ മെമ്പര്‍
4 ചാലയില്‍ക്ഷേത്രം വാര്‍ഡ് എല്‍ രമാദേവി മെമ്പര്‍
5 ചെറുകോല്‍ ആഷ മെമ്പര്‍
6 കാരാഴമ വര്‍ഗ്ഗീസ് സാം പൂച്ചയില്‍ മെമ്പര്‍
7 കാരാഴമ കിഴക്ക് അജിതാ സുനില്‍ മെമ്പര്‍
8 കരിക്കുഴി തോമസ്സ്ക്കുട്ടി കടവില്‍ മെമ്പര്‍
9 കോട്ടയ്കാകം ഉദയന്‍ ചെന്നിത്തല മെമ്പര്‍
10 നവോദയം വാര്‍ഡ് ബിനു സി വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍
11 ഒരിപ്രാം അംബികാ കുമാരി (ശാന്തി) മെമ്പര്‍
12 പി എച്ച് സി വാര്‍ഡ് ഒാമനക്കുട്ടന്‍ മെമ്പര്‍
13 പടിഞ്ഞാറെവഴി ഉമാ താരാനാഥ് മെമ്പര്‍
14 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് വാര്‍ഡ് സുകുമാരി( സുമാ വിശ്വാസ്) മെമ്പര്‍
15 പ്രായിക്കര സേവ്യര്‍ കുന്നുപുറത്ത് മെമ്പര്‍
16 തെക്കുമുറി ജയകുമാരി മെമ്പര്‍
17 ത്യപ്പെരുംതുറ വിനീത കുമാരി മെമ്പര്‍
18 പടിഞ്ഞാറെ ചെറുകോല്‍ ഗിരിജാ ശിവകുമാര്‍ മെമ്പര്‍