ക്ലോസ്

കൻട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ

ക്രമ.നം കൻട്രോൾ റൂം സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍ മറ്റ് നമ്പറുകൾ
1. ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റ് 04772238630 9495003640,04772236837
2. ചേർത്തല താലൂക്ക് 04782813103 9446369209,9747557833
3. അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് 04772253771 9446061352,9947076302
4. കുട്ടനാട് താലൂക്ക് 04772702221 9495309730
5. കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് 04792412797 9847927073,9446376563
6. മാവേലിക്കര താലൂക്ക് 04792302216 996146768
7. ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് 04792452334 7907220925,9496739790