ക്ലോസ്

കുമാരപുരം

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 അനന്തപുരം കൊട്ടാരം താജുനിസ്സ മെമ്പര്‍
2 ഇ എ എല്‍ പി എസ് ചന്ദ്രമോഹനന്‍ മെമ്പര്‍
3 എറികാവ് വിജിത മെമ്പര്‍
4 കാഞ്ഞിരത്ത് ശ്രീലത മെമ്പര്‍
5 കാട്ടില്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് യമുന മെമ്പര്‍
6 കുമാരപുരം തങ്കമ്മാള്‍ മെമ്പര്‍
7 ലൈബ്രറി ജയലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍
8 എന്‍ എച്ച് ശോഭാ കെ മെമ്പര്‍
9 പി എച്ച് സെന്റര്‍ സിന്ധു മോഹന്‍ മെമ്പര്‍
10 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് രഞ്ജിത്ത് മെമ്പര്‍
11 പഴയചിറ സുഖേഷ് മെമ്പര്‍
12 പോതപ്പള്ളി സുരേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
13 എസ് എന്‍ വി എല്‍ പി എസ് അമ്മിണി മെമ്പര്‍
14 സൊസൈറ്റി സുബാഷ് മെമ്പര്‍
15 താമല്ലക്കല്‍ പ്രസന്നന്‍ പിള്ള ബി മെമ്പര്‍