ക്ലോസ്

എടത്വ

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ചാങ്ങങ്കരി തെക്ക് അനിത(അനിതാ ജേക്കബ്) മെമ്പര്‍
2 ചാങ്ങങ്കരി സെബാസ്റ്റിന്‍ (തങ്കച്ചന്‍ അസംപരക്) മെമ്പര്‍
3 എടത്വാ സെന്റ്ര്‍ മീരാ തോമസ്സ് (മീര ടീച്ചര്‍) മെമ്പര്‍
4 എടത്വാ ഈസ്റ്റ് ജെയ്ന്‍ (ജെയ്ന്‍ മാത്യു) മെമ്പര്‍
5 എടത്വാ വടക്ക് ആനി മെമ്പര്‍
6 എടത്വാ തെക്ക് ബെറ്റി ജോസഫ് മെമ്പര്‍
7 കൊടുപുന്ന ദീപ (ദീപ ഗോപകുമാര്‍) മെമ്പര്‍
8 കോയില്‍മുക്ക് നോര്‍ത്ത് തോമസ്സ് മെമ്പര്‍
9 കോയില്‍മുക്ക് തെക്ക് മിന്‍സി വര്‍ഗ്ഗീസ് മെമ്പര്‍
10 പാണ്ടന്‍കരി തെക്ക് കുരുവിള (കുരുവച്ചന്‍ കിഴക്കേക്കൂട്ട്) മെമ്പര്‍
11 പാണ്ടന്‍കരി പടിഞ്ഞാറ് ശ്യാമള (ശ്യാമള രാജന്‍) മെമ്പര്‍
12 പഞ്ച കിഴക്ക് റോസമ്മ (റോസമ്മ ആന്റ്ണി) മെമ്പര്‍
13 പഞ്ച കിഴക്ക് സുരേഷ് (സുരേഷ് എം) മെമ്പര്‍
14 തായന്‍കരി കിഴക്ക് ടെസ്സി മെമ്പര്‍
15 തായന്‍കരി പടിഞ്ഞാ ബൈജു ജോസ് മെമ്പര്‍