ക്ലോസ്

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്

ക്രമനമ്പര്‍. വാര്‍ഡ് പേര് തസ്തിക
1 ആമയിട മായ മെമ്പര്‍
2 അമയിട കിഴക്ക് മനോജ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
3 അമ്പലപ്പുഴ സുഷമ്മ രാജിവ് മെമ്പര്‍
4 കക്കാഴം കിഴക്ക് സബിത മെമ്പര്‍
5 കക്കാഴം കിഴക്ക് റസീന മെമ്പര്‍
6 കഞ്ഞിപ്പാടം രതിയമ്മ മെമ്പര്‍
7 കരുമാടി പടിഞ്ഞാറ്‍ രവി കുമാര്‍ മെമ്പര്‍
8 കരുമാടി വാര്‍ഡ് കരുമാടി മുരളി മെമ്പര്‍
9 കട്ടക്കുഴി ഇന്ദിര മെമ്പര്‍
10 കോമന രമാദേവി (ശ്രീദേവി) മെമ്പര്‍
11 കോമന സൗത്ത് ശ്യാംലാല്‍ മെമ്പര്‍
12 കോമന വടക്ക് ആര്‍ ശ്രീകുമാര്‍ മെമ്പര്‍
13 കോമന പടിഞ്ഞാറ് ശ്രീജാ രതീഷ് മെമ്പര്‍
14 പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസ് ജി വേണുലാല്‍ മെമ്പര്‍
15 ശക്തീശ്വരി ശോഭാ ബാലന്‍ മെമ്പര്‍